Skip directly to content

12/03/2018

 

Dyalòg nan telefòn ak Olès

12/03/2018


 • Papi Olès sot Pòtoprens li t’ale wè yon doktè paske li te santi gwo doulè nan pati bò kè li. Apre tout kontwòl ki te fèt, li sipoze pran lòt medikaman. Li dwe retounen ankò nan de semèn pou li fè egzamen sou pwostat li.
 • Timoun yo byen. Egzamen lekòl pou peryòd Pak la te kòmanse yè.
 • Tout kolaboratè nou yo byen tou.
 • Nous poko fè gwo travay nan jaden yo. Nòmalman, nan mwa janvye nou te sipoze fè yon rekòt. Ane pase, nou te simen anpil, men nou pa t’ rekòlte anpil, paske lapli a pa te tonbe nan lè pou l’ te tonbe yo. Olès pral eseye pou l’ jwenn posiblite pou raboure tè a ak traktè.
 • Jis kounye a, aktivite agrikòl la ap bay defisi. Li koute plis kòb pou travay ak semans ke li ta rapòte nou.
 • Petèt nou kapab reflechi pou nou jwenn yon mwayen pou nou plante bannann. Peryòd nòmal la se mwa jen – jiyè.
 • Poul yo pa ponn. Kochon yo ap byen gwosi.

          Yè te gen yon kabrit ki te mouri.

          Pou bèf yo, tout bagay anfòm malgre moman sechrèch la ki dire depi on bon ti tan.


 • Djeff ak Manoucheca anfòm. Men, nou dwe suiv konpòtman Djeff.

         Tanzantan, nou dwe kenbe di, paske li pa janm vle aprann pou li konpòte li byen ak lòt timoun yo.


 • Semèn sa nou pral koule eskalye lakay Sen-Àn nan. Li fin kofre deja.
 • Sou dal kay sen Franswa, tiyo pou antre soti yo plase nan mitan epi li pèse.
 • Pou kò ponp la, Chikàn yo gentan livre deja men yo poko plase.

          Y’ap pèmèt nou kenbe a distans jouk nan pi piti bèt la.


 • Olès ap fè demach pou l’ kapab konekte nan nouvo kanalizasyon ke leta ap enstale a. Li te jwenn kèk ti pwoblèm men kontak yo ap pousuiv toujou. 

 

 

Vwayaj soti 5 pou rive 28 janvye a

Frans te vini an Ayiti pou yon 25èm fwa.  Jef, Pierre ak Jaak te akonpagne li.

Objektif vwayaj sa se te reyalize anpil gwo travay epi konekte pi a ki gen pou fouye nan enstalasyon ki la pou ranpli tout rezèvwa ki te twouve yo sou dal twa batiman yo (Sen Jozèf, Sen Franswa nan yon ti tan ankò Sent-Àn).

N’ap jwenn detay sou vwayaj sa nan onglè ki rele ‘Rapò’.