Skip directly to content
 • 14/03/2018

  Messenger Olès

  14/03/2018

  Mw voye devi do Sentane pou ou. Mw te peye blok 20 yo. Yap antre vandredi dye vle. Mason ap ban nou kredi tout sa nap bezwen pou nou monte blok yo. Li poko dim ki dele kredi-a saw panse? Bos yo komanse nan edkalye-a maten-an. Mw voye foto komansman.

   

  Messenger Olès

  06/03/2018

  Gen 1400 ki rete nan kob pi-a. Nou gen blok 15. Se nan res kob la map komand 1120 blok 20. Se gonayiv nap achtevyo.

  Dal la ap dekofre samdi dye vle. Gen kob selman pou blok. Gen kek fe. Mw mande bos Raymond pou prepare yon ti devi pou monte blok yo.lot bagay.

  Mw gen yon gwo doule ke. Map antre potopwens demen dye vle pou we dokte.

   

  Messenger Olès

  28/02/2018

  Jwaye anivese papi Frans. Ke bondye kontinye beniw ak fanmiy ou. De manmi Okes, ti moun yo ak mwen. Beton-an ap koule la nan Sen Anne.

   

  Messenger Olès

  17/02/2018

  Mw pat ko mete 2 500 dol USD a nan bank la. Mw te panse kitel. Paske yon bon vale nan kob st Anne lan nan beton twati St Franswa. Siw dako nou ka pretel pou St Anne?

   

  Messenger Olès

  16/02/2018

  Bos yo preske fini prepare twati dal la. Rete selman galri-a. Lendi yap komanse. Ferayě. Yo panse koule beton-an 26 ou 27 fev.

  Lot bagay mesye vit machin lan preske chak jou relem. Ki bay anpil presyon. Se jodi-a mw deside. Mwen deside bay li mwatye nan depans pou achte yon lot vit. Mwen te fe anko yon ti reyinon motivasyon ak moun ki te konsene yo. Mw mande yo pou konte kantite lajan nap bay, ki tap sevi yo. 8 500 goud.

   

  Messenger Olès

  13/02/2018

  Tout blok te fin monte. Kounya bos chapant yo ap travay nan chapant pou dal la. Mwen sonje ou te dim, nap fel san lamye. Sa vie di blok 2em etat ap monte tou dwat.

   

  Messenger Olès

  08/02/2018

  Dlo-a diminye nan pi-a. Ni nan lot pi-a tou. Mw te pase nan biwo -a ye pou we si yo ka antre dlo leta pou nou. Poko gen otorizasyon pou bay prive. Men direkte-a pwomet mwen lap diskite sa onivo depatman pou mwen.

   

  Messenger Olès

  06/02/2018

  Cabrit Mr. Beni te achte, li yon pitit.

  Bos ap travay kofraj sent galri-a.

   

  Messenger Olès

  31/01/2018

  Pou pi-a nap komanse tire ladanl pi ta. Ma baw repons. Mwen te rele Injenye-a pou kesyon pi-a. Li kontinye pou di. Se negosyasyon poun fe yap dispoze pou retoune. Map retoune pitopwens nan 15 jou pou randevou ak dokte-a. Map eseye pkanifye pou rankontre direkte-a.

  Depi kek jou pa gen bon soley. Konsa nou debranche frize yo leswa. Konsa pa gen pwoblem ak kouran. Jan nou te aprann, nap balanse jeneratris pou rale dlo-a an atandan le gen bon soley.

  Jodi-a bos yo ap fin monte blok. Yap komanse koule poto yo. Gen tuyo pou douch ki ta dwe pase andan beton. Bos plonbri-a ta dwe fe yon ti bagay pou tuyo douch. Saw panse?

   

 • 25/12/2017

   

  Messenger Olès

  25/12/2017

  Jwaye nowèl papi Frans, manmi Frans ak tout pitit yo de tout ti moun yo, manmi Olës ak mw.

   

  Messenger Olès

  21/12/2017

  Mw komanse ak 2 travay jodi-a. Pentire Sen Jozef ak repare salon sen Jozef.

   

  Nan telefòn avèk Olès

  18/12/2017

  Sèlman fredi a ki on ti jan rèd, men tout timoun yo byen.

  Dedwànman konntenè a te byen pase. Tout sa ki te nan lis la te byen rive, sof chèz ki te pou lekòl kay mè a : Olès te jwenn yon ventèn konsa, tandiske Frans te voye yon swasantèn.

  Vakans lan deja kòmanse pou kèk nan timoun yo.

  Se pa menm bagay la pou elèv yo ki nan 6èm ane (3èm segondè) ak Reto (6èm ak avan dènye klas segondè yo)

  6 janvye, pi a ap kòmanse fouye. Se nan menm jou sa vizitè nou yo ap rive nan peyi a. Frans ap fè 25èm vwayaj li an Ayiti nan jou k’ap 6 janvye sa a, ansanm avèk yon ekip ki gen twa kolaboratè ladan ki se : Jef, Pierre ak Jaak. Entreprenè ki responsab pou fouye pi a, mande yon sòm lajan ki se 1.000 dola USD.

   Foraj kanal pou tiyo yo ki twouve l’ nan mitan de kay yo, ladan nou gen pou nou fè kanalizasyon an ap tou kòmanse nan menm jou sa.

  7 janvye, nou gen pou nou fete nouvo ane a ansanm. Nan okazyon sa, n’ap tou tiye bèf nou te achte a depi nan sezon ete pase a.

   

  Messenger Olès

  16/12/2017

  Mw apen sot rele konpayi foraj pi-a. Aparey la gen yon ti pwoblem. Li banm garanti, lap vini pou komanse fouye pou nou le 5 janvye. Mw panse lap bon, paske nap la le 6.

   

  Messenger Olès

  11/12/2017

  Pe Gédéon apen sot relem. Kontene-a ap rive kay yo vendredi. Samdi maten yap ouvril. Isit tout moun anfom. Ti moun yo nan ekzamen 2em kontwol.

   

  Messenger Olès

  6/12/2017

  Mw resevwa bilten preske pou tout ti moun yo. Jiskounya sel Ricardo ki pa gen mwayen.

   

  Messenger Olès

  2/12/2017

  Nou te gen vizit byenet sosyal jedi-a ki te soti potopwens. Nan kad yon kanpay nasyonal pou evalye tout ofelina. Te yon long entevyou ak mw. Yo fe yon dosye pou chak ti moun yo. Yo te vreman kontan. Yo te mandem sa, mw bay yo nimewo telefon ou.

   

  Messenger Olès

  27/11/2017

  Mwen te lavil samdi-a. Youn se magazen mwen tap achte pwovizyon. Lot la se yon recho 3 plas, mwen panse lap bon pou nou. Konsa nap fini ak achte chabon. Pri li se 12500 dola HT.ak bonbòn Kom nou gen bonbòn lap koute n 10 000 dol. Sil posib lew vini na tou achtel.

  Ye se fet Kris wa. Fet kiwo yo tou. Apre mes la, kiwo yo te ale lasidras ak pe-a.

 • 20/11/2017

   

  Dyalòg  nan telefòn avec Olès

  20 / 11 / 2017

  Tout timoun yo te fè premye egzamen lekòl yo. Pou kounye a n’ap tann rezilta yo.

  Jedi a Illianette te malad, epi sentom ki te parèt yo ta vle sanble ak maladi kolera, men ezamen lopital la te pwouve ke sa pa t’ pi grav pase sa. Nan demen li te kapab ale lekòl.

  Bòn fèt Papi Olès. Sa fè ou genyen 68 tan nan dat 15 novanm sa la.

  Kay pou ponp lan poko fini paske lapli a t’ap tonbe anpil. De pòt yo deja monte men bòs la dwe monte kloti a. deyò a dwe krepi, andan an menm fòk li plafonnen.

  Akoz lapli a sa fè nou pase anpil jounne sonb. Kouran an te tonbe yon sèl fwa, nan mitan lanuit. Apre sa tout bagay ap byen fonksyone.

  Nou te jwenn yon pi bon mwaye pou nou te fè fouye pi a nan moman dènye dyalòg nou nan telefòn, men antrepriz repiblik dominikèn nan kite bouk la. N’ap gade èske y’ap toujou kenbe kondisyon yo.

  Tout bagay anfòm asanm ak tout bèt nou fenk sot achte yo. Nou gen yon kochon ki mouri men nou pa konnen pou ki rezon.

  Tout bagay pa t’ byen pase jan nou te prevwa sa pou jaden an akoz lapli a. Pistach yo pa bay rannman. Se domaj lè n’ap gade tout efò ki te fèt pou plante pistach sa. Anpil nan timoun yo te bay kout men.

  Olès pwopoze pou pentire kay Sen Jozèf la anndan tankou deyò. Deyò a pa t’ janm pentire epi anndan ta dwe repentire.

  Olès rekonèt yon dam ki kapab okipe l’ de medam yo kòm edikatèz akonpanye ak Junior. Se yon matant Aurelien ki te akonpanye Frans sa fè kèk ane. Pandan vwayaj nan mwa janvye a Olès swete òganize yon rankont asannm avèk li pandan Frans ap la a.

  Bis la ak taptap la toujou ap bay bon travay, men yo made anpil sèvis. N’ap pale sou sa an janvye, se sa Olès pwopoze.

 • 20/11/2017

  Messenger Olès

  09/11/2017

  Bos Jean te gen lot travay, se lendi-a li rekomanse travay nan kay ponp poukrepi randi. Pot la deja pare. Ni fe foje yo tou map pran yo demen.Se seten kay ponp ap fini net lendi ou madi.

   

  Messenger Olès

  31/10/2017

  Gen lot pwoblem Ki anpeche machin ko'payi-a rive nan Ofelina. Paske te gen gwo manifestasyon nan tout bouk la, pou mande leta kouran, rwout ak dlo potab. Yo koupe wout sa fe machin paka sikile. Map kenbe kontak ak yo pou yon lot vwayaj si lap posib. Si yo pap vini. Nap toujou planifye pou fen dane-a ak premye konpayi-a.

   

  Messenger Olès

  30/10/201

  Gen yon konpayi foraj pwi ki soti Sendomeng kap fouye pwi senmichel. Mw te pale ak enjenye-a. Li te mandem 6000 USD. Nou antann pou 5000. Lap pase nan ofelina demen.

  Map diskite sa ak engenye-a. Li te di mwen, li dako pou 5 000 lan paskel deja nan komin lan. Si li deja ale poul retoune, se 6000. Map pi renmen se yo ki fouyel pou nou. Paske kondisyon se bay dlo ki pap janm fini.

  Mwen sot rele Parnel, paske li gen yon ti responsablite nan prezans konpayi a nan komin lan. Li di mwen, yo fouye deja 3. Menm le yo jwenn dlo. Yap kontinye jis yo jwenn nap kap bay dlo nan moman lapli ni nan sechres.

  Mwen esplike enjenye-a enkyetid nou. Paske nou fe eksperyans deja ak yon konpayi ki se yon echek. Li bay garanti. Yap fouyel jis yo jwenn dlo nomal. Menm si nou ta vini nan 5 an, nenpot moman. Nap jwenn dlo nomal.

 • 16/10/2017

  Messenger Olès
  10/10/2017
  Mwen apen fini nan yon reyinyon pou ti moun apre midi yo. Se Linda ak Mme Roseline mandem pou salyew.
   
  Messenger Olès
  08/10/2017
  Elektrisite nou kontinye ap fonksyone nomal. Nou preske bon, nap swiv toujou jodi-a. Ma enfomew. Bon dimanch.
   
  Messenger Olès
  07/10/2017
  Nou te ranpli yo dlo depi ye, men pat gen soley nan la-a. Maten-an ve 10 ze mw we envete-a pat demare. Mwen Off li pou yon segond tou swit
  mw On li. Lap mache depi le sa jis kounya san pwoblem. Map swiv li toujou. Ma enfomew. Mwen tap eseye depi maten voye yon ti video pouw te we fonksyonman envete-a ak ti kare-a. Yo poko vle ale. Map kontinye toujou.
   
  Messenger Olès
  06/10/2017
  Gen Yvette, Osnel ak Gedeline yo gen fyev ak grip. Yo pat ale lekol maten. Mw ba yo medikaman. Gedeline preske bon.
   
  Messenger Olès
  04/10/2017
  Lekol pat fonksyone lendi ak madi. Paske moun yo tap manifeste pou mande. Dlo, elektrisite ak wout. Te gen anpil vyolans. Erezman pa moun mouri. Lapolis te tire anpil gaz. Tout elev, pwofese, pe Desalines. Tout pran gaz.
   
  Messenger Olès
  30/09/2017
  Mw te Gonayiv ye ak jeandelet nan byennet sosyal. Pou kesyon renouvelman pemi-an. Yo kesyom sou fonksyonman Ofelina. Ni Jeandelet tou. Mw gen 2 enfomasyon poum voye pou yo. Apre pou yo antre potopwens pou regle sa. Kouran toujou bay menm pwoblem. Nou te gen anpil lapli depi siklon Irma chak jou. Sa anpechen sakle jaden. Jodi-a 2eme jou li pa tonbe. Avan ye, pandan lapli ap tonbe, mwen remake yon kote nan enstalasyon, dlo lapli-a koule. Mw fe bos Jean fe yon ti reparasyon. Dlo-a soti nan tiyo ki pote tout fil ki soti nan pano soley yo. Li koule nan mi andan. Map voye foto. Dlo-a pa twop anpil, men chak jou kelke gout koule antre nan kab nwa ki nan mi-an.
   
  Messenger Olès
  27/09/2017
  Se lendi-a bos Jean koule beton twati kay la. Mwen bay fe pot la. Mw voye devi-a ak 2 lot foto pou ou. Se demen mwen pwale Gonayiv pou pwovizyon. Mwen gen yon rankont tou nan byennet sosyal nan bi pou yo fe renouvelman oyorizasyon de fonksyonman nou. Yo mandem vini ak yon ti moun. Se Jeandelet kap avem.
   
  Messenger Olès
  21/09/2017
  Gen siklon ki menase pou jodi-a ak demen sa fe bos yo pa travay jodi-a. Kay la fin simate ate. Chapant twati-a fin fet. Rete pou feraye, apre poun koule beton twati-a.
  Map enfomew tou Rosela gen pou al abite potopwens. Se denye mwa lap travay ak nou. Nou jwenn yon moun pou ranplasel. Se manman Dieujuste Desalant ki te travay ak nou .
   
  Messenger Olès
  16/09/2017
  Blok fin yo monte. Kounya bos chapant ap travay pou prepare twti an beton. Bos Jan ap koule beton ate-a Lendl pandan lot bos yo ap travay poun koule twati-an nan senmenn lendi-a.
  w voye kek foto. Blok fin yo monte. Kounya bos chapant ap travay pou prepare twti an beton. Bos Jan ap koule beton ate-a Lendl pandan lot bos yo ap travay poun koule twati-an nan senmenn lendi-a.
  Fom diw klostra la tou, yap monte yo senmenn lendi tou. Demen bos pou fe pot la ap vini pou pran mezi ak pou dim konbyen kob pot la ap koute. Eske nap fe bos elektrisyen-an tou prepare pou elektrifye kay la?
   
  Messenger Olès
  12/09/2017
  Se ye lendi-a, lekol la ouvri pou yo. Inifom yo chanje tou. Mw deja achte, yo nan kouti. Le yo pare ma revoye pou ou a linifom.
  Sevre sa koute nou plis. Sanble yo gen ekzijans leta pou tout menm inifom. Paske leta finanse yon bon pati nan lekol mè yo.
   
  Messenger Olès
  10/09/2017
  From diw Enelson tre feb. Me-a te pote vitamin ak remed pou vè pou li. Li gen yon defomasyon nan 2 janm li yo.
   
  Messenger Olès
  09/09/2017
  Yeswa te gen anpil la pli ak gwo van. Mw te dekonekte kab rwouj jan nou te di. Pa gen pwoblem. Pa gen lapli ni van maten-an. Gouvenman anonse, pou tout aktivite reprann jodi-a, sa vle di. Ayiti o de danje ak Irma. Mw deja rekonekte kab la. Batri yo ap chaje.
  Nomalman, gouvenman bay yon bilan pasyel sou pasaj Irma nan peyi-a. Se 5 depatman li vreman touche. Pa gen moun ki mouri. Se nodès ki pi touche, li gen plis moun ki nan abri pwovizwa. Selman twonson wout. Ench Tomasik ki koupe ak twonson wout Ench Kap anpasan pa Piyon ki koupe tou. Pon ou di-a li pa koupe dapre enfomasyon mwen jwenn. Lekol la te femen depi mekredi. Lap reouve lendi. Nou gen yon ti soley jodi-a.
   
  Messenger Olès
  08/09/2017
  Jan map tande nouvel meteo la, jan yo di bagay la ka ye pita. Mwen gen anpil pe pou pano soley yo, swit a gwo tanpet van aswe-a.Mw panse aswe-a ta koupe koran ni nan Sen Franswa ni sen Jozef. Saw panse?
  Dlo-a chita anba pano yo e li pa ale two vit. Li ka monte. Nap swiv, si lapli kontinye pi fo nap fe.sa aswe.

   

 • 07/09/2017

  Messenger Olès

  07/09/2017

  Depi maten-an nou gen gwo lapli. Men poko gen van.

   


  Dyalòg  avec Olès

  04/09/2017

  Tout moun anfòm.

  Ane lekòl la kòmanse jodia pa yon mès. Tout inifòm yo poko prè. Kou yo nan lekòl la ap kòmanse demen.

  Twa nouvo timoun yo ap byen adapte yo.

  Islande Pierre (°28/02/2010) pral fè premye ane.

  Milanda Pierre (°15/11/2013) se sè li. Li menm li pral nan klas matènèl nan menm klas ak Jèdeline.

  Enelson Inelus (°17/07/2012). Li pral nan dènye klas matènèl la pou li kapab pase nan premye ane fondamantal ane pwochèn.

  Beni Monsecour te vini nan dat 22 daout. Li te fè anpil pwovisyon. Li te kite pou nou tou yon bon ti kòb pou nou pral itilize pou nou kapab fè travay pou preparasyon vwayaj nan mwa janvye a, tankou konstui yon espas kote nou kapab enstale ponp ki pral tire dlo pou sèvi twa kay yo ak sistèm osmoz la. Petèt ka gen kòb ki rete pou nou kapab fè yon lantiray pou towo bèf la ak yon nouvo femèl bèf.

  An gwo, Beni te achte yon femèl bèf pou ranplase sa ki te la, yon jèn towo bèf pou angrese ak yon femèl kabrit pou nou ka fè elvaj ak bouk kabrit nou an.

  Konstriksyon pou depoze ponp lan ap kòmanse demen.

  Yon ane lekòl vin koute pi chè chak ane. Non sèlman frè skolè a ap ogmante ti kal pa ti kal, men fòk nou achte tou nouvo inifòm, anpil soulye, materyèl pou lekòl la, liv, elatriye… Frans te pote 3.000 dola US, men sèlman pou frè skolè a l’ap koute 3.200 dola US.

  Enstalasyon elektrik la ap bay pwoblèm depi byen lontan. Olès eseye debranche kèk aparèy yon fason pou batri kapab byen chaje nèt.

  Anpil pwa ak mayi ap pouse nan jaden nou yo. Demen, yon ekip ap vini pou sakle, sa koute chè tou.

  Nou te debarase nou de pi ansyen taptap la, li te twò ize. Olès te jwenn 63.000 goud (850 ewo) kamenm pou li.

  Gwo taptap la pa fin an bon eta. Olès itilize l’ sèlman pou vire tounen nan bouk la. Epi tou, nou dwe bay remete li anfòm menm bagay la tou pou Toyota Previa k’ap rouye sa fè yon bon ti tan.

  27 daout, Olès te ale nan yon fèt ak tout timoun yo. Yo te pase yon moman agreyab. Olès te ka fè yon òf bay pwopriyetè a pou l’ genyen yon teren baskèt. Ekip foutbòl OSJOSMA a te patisipe nan yon chanpyona e se yo ki te chanpyon, avèk èd lòt timoun ki te soti deyò. Ekip la melanje te pran koup la. Beni te bay yo yon rekonpans.

   

  Messenger Olès

  30/08/2017

  Mwen sot chita ak M. Beni, se denye jou li isit. Li ban lajan. Mwen panse nou gen lajan pou fe kay ponp la tou swit. Ak kloti pou mete bef ak kabrit. Mwen pwale ak M. Beni potopwens demen poum tou we Bertrand. Li toujou pa anfom.

   

  Messenger Olès

  29/08/2017

  Nou Lalomas. Nou achte 2 bef. Fanm lan pou fe pitit. Gason-an pou manje nan plas kabrit. Plis yon gwo manman kabrit. Kabrit pou fe pitit.

  Bef pou fe pitit, nou achtel pou 25000 goud. Bef pou vyann se 13000 goud. Yon gwo kabrit pou fe pitit. 4 250 goud. Mw panse pou klotire yon pati nan teteren lot kote ravin lan pou yon fem pou bef ak kabrit. Saw panse? Beni gen yon moun ki pwomet li anko yon vach.  Messenger Olès

  26/08/2017

  Sè Carmelle apen vini ak ti moun nan. Li rele Enelson Inelus. Li fet 17 Jiye 2012.

   

  Messenger Olès

  25/08/2017

  A 5 h maten-an, nou te gen yon koupi elektrisite. Len verifye enstalasyon-an. Mw te debranche frize-a. Apre 10 minit li te redémare. Mw sot rele, li kontinye san pwoblem.

   

  Messenger Olès

  24/08/2017

  Zanmi ki te oganize fet pou ti moun yo lane pase, sot relem pou di lap antre. Li vle fe menm bagay. Lap pote valiz, kaye ak plim pou tout ti moun yo. Lap fe sa dimanch dye vle menm kote. Se anivese li, lap kontan pou ti moun yo fete ak li.

  Map tou pale ak li de teren basket la.

   

  Messenger Olès

  24/08/2017

  Mwen te rele direkte Ibesr senmen pase-a. Pou afe renouvelman pemi ofelina. Nou te gen randevou pou relel jodi-a. Mw apen pale ak li. Yo pap gen tan nan senmen sa-a. Lendi lap relem pou di, ki jou lap vini nan lot senmenn nan. Lap vini ak 2 ajan pou fe evalyasyon apre pou yo fe renouvelman pou nou. M. Beni potopwens aktyelman li nan magazen. Machin Durand jwenn lan gen pwoblem, yap reparel avan yo vini.

   

  Messenger Olès

  22/08/2017

  Se jodi-a grann Mirlanda ak Islande mennen yo vini. Gedeline dako ak yo kounya. Jodi-a gen Eklips soley a pati 1 è. Mw oganize pou tout moun nan yon andwa e siveye pou yo pa fe kiryozite.

   

  Messenger Olès

  08/08/2017

  Samdi-a nou fin plante pwa nan te ti mango-a. Nou plante 18 mamit pwa kongo. Demen nap plante pistach. World Shaddaī. Ilianette ak Dieunise. Yo reyisi nan ekzamen deta. (9em âne) yo pwal fe 3em. Medam yo pwal nan lekol pe yo.

   

  Messenger  Olès

  31/07/2017

  Mw te jwenn yon moun pou achete ti taptap. Pri-a two ba, se 50 000 goud. Mw pa bay li. Demen gen lot moun kap soti potopwens vin wel. Mekanisyen Ki konn travay pou mwen di. Sim jwenn 60 000 goud mw met bay li. Paske li pa an bon eta. Ma enfomew.

 • 30/06/2017

  27/06/2017

  Messenger Olès

  Mw te bliye enfomew de travay bos Yotaire. Li poko fini nan Sen Jozef. Li deja monte fenet nan chanm ou-a. Li preske fini monte ankadreman yo. Si nou jwenn vann ansyen yo. Merceda madem 7 fenet nan yo. Saw panse?

   

  27/06/2017

  Messenger Olès

  Bonswa Papi Frans. Bus mwen-an vini depi senmen pase. Gen yon moun nan dwan lan ki fe kek demach pou mwen deja. Lap koutem 130 000 goud poum resevwal. Mw pa gen kob. Eske wap ka edem, jwenn li prete, lew vini na diskite sou sa. Sil rete plis tan, yap ogmante taks. Mesi davans.

   

  21/06/2017

  Messenger Olès

  Joune ye-a nan potopwens lan te byen pase. Yo te vizite mize-a chand mas.yo te rive two ta potopwens, sa yo pat rankontre prezidan. Nan retou, yo te rete kot dezakaden pou benyen nan lame. Yo rive lakay a 11 ze yeswa.

   

  17/06/2017

  Messenger Olès

  Tout moun byen isit. Tout ti moun yo an vakans. Yap resevwa bilte premye senmenn jiye, le sa wap gentan la, mw di yo se papi Frans ki pwal avem pou resevwa pou yo. Esepte Worl Shadai ki pwal nan ekzamen ofisyel. Se pou jiye tou. Tcheke fim pou pou yo le wap vini. Mw bâ yo pinisyon, pou yo gade fim yon senmenn lew vini. Paske mwen jwenn yo ap gade fim pono. Mw femenl e kenbe aparey la pou kek senmenn. Salye fanmiy ak zanmi pou mw. Ti moun salyen.

 • 09/06/2017

  09/06/2017

  Messenger Olès

  Machin nou pa ka rwoule le pou fe pwovizyon. Malgre mw te jwenn pyęs la achte potopwens se yon pyès ki travay deja, nou pa jwenn li nan mezon.

  Fritzner te vin travay nan bifet sal a manje-a. Li te vini madi, li ale maten-an. Lap retounen lot senmenn pou finalizel.

   

  04/06/2017

  Messenger Olès

  Mesi anpil. Nou tap admire foto yo. Nou prezan an espri.

  Map pataje sa ak ti moun yo pita. Mw te pale yo maten-an de fet la, ak bay salitasyonw.

   

  03/06/2017

  Messenger Olès

  Map enfomew, Wilken al nan yon joune jodi-a nan Senmak. Se lekol li-a ki oganize joune sa-a. Epi lekol pe-a ap gen yon jounen, se potopwens le 20 mwa sa. Yap gen vizite chand mas. Ak pale nasyonal, pou yon randevou ak prezidan. Tout elev segonde nou yo kay pe, yo envite. 1000 goud pa pesonn. Nouriti pa ladanl. Sa ap kote yon ti kob. Mw diw sa, wa dim saw panse. Tout moun anfom isit.

   

  28/05/2017

  Messenger Olès

  Yè mw ale lavil pou fe pwovizyon, le nou preske rive lakay taptap te gen yon bwi. Maten-an mekanisyen te vin gadel pou mw. Se yon pwoblem diferansyel. Sel potopwens petet nap ka jwenn li. Map eseye voye pyęs la pou wè si ya jwenn li pou mw.

   

  22/05/2017

  Messenger Olès

  Gen yon konjonktivit ( mal zye ) ki nan tout peyi-a. Nou gen 7 ti moun ki genyenl deja. Mirna, West endjie, Gedeline ak Maudelet 4 moun sa yo geri. Nerlande, Muradieu ak Jeandelet poko geri.

   

  19/05/2017

  Messenger Olès

  Beton-an te fin koule. Basen-an vini. Rete . yon bos ap vini jodi-a poum bay fe yon pot an fe pou femel. Map voye devi enjenye-a te ban mw pou basen-an.

  Ve 5 h maten-an kouran pat fonsyone. Lem gade nan enstalasyon-an, mw remake batri yo te lo. Mw te femen envete-a. Ve 9 h. Mw te re ouvril. Li rekkmanse fonsyone normal. Fok mw diw nou pat gen soley depi 3 jou, se sa ki te koz. Mentnan tout bagay anfom.

   

  17/05/2017

  Messenger van Olès

  Bonjou papi Frans. Finalman se jodi-a beton-an ap koule.

 • 26/04/2017

  26/04/2017

  Messenger Olès

  Madanm ak Ilianette retounen yè swa. Li ale lekol maten-an. Lap pran medikaman yo. Li sanl anfom. Dokte-a mande poul retoune an grand vakans poul fe yon skanè pou li.

   

  16/04/2017

  Messenger Olès

  Jwayez pak papi Frans ak fanmiy. Ilianette pat anfonfom yeswa. Se yon kriz, li te pranl pandan nou te nan mes yeswa ve 11 ze 30. Sa te dire jiska 3 h maten-an. Li te repranl anko maten-an a 7 h. Li kalme kounye-a. Miss Merceda te preskrin yon medikaman. Madanm ap antre potopwens nan senmenn sa-a, lap ale ak li poul we medsen. William te baw denye enfomasyon. Sanble mesye gonayiv yo pa pran proje nou oserye. Randevou ye pa respekte paske yo te ale nan plaj Nap tann yon denye rezila nan jounen-an.

   

  14/04/2017

  Messenger Olès

  Mw sot jwenn William, li te ekriw paske sa pat rive fet yeswa. Yo gen lot randevou a 3 ze.

   

  13/04/2017

  Messenger Olès

  Randevou madi-a pat rive fet,li te repote pou yeswa. Depi yeswa map rele, mw poko jwenn enfomasyon. Nap swiv pou jounen-an toujou.

   

  09/04/2017

  Messenger Olès

  Mw te toujou ap enterese pou jwenn moun yo nan gonayiv. Mw apen sot pale ak William. Li pwal ekriw tou. Se demen yo gen yon rande vou nan gonayiv pou sa. Lot bagay. Travay ap mache te gen problem sab, poun te vanse, nou jwenn kounya, yo rekomanse depi jedi.. Basen-an koule beton deja. Fondasyon-an ranpli. Yap monte baz la. Mw te cheche lajan teren. se ak li nap avanse ma enfomew lel preske fini. Map voyew kek foto. Bon fet ramo.

   

  30/03/2017

  Messenger Olès

  Mwen te bliye di ou sa tou. Yo pat dim anyen sou sa. Map kakile sa ak enjenye-a poun konbyen nap bezwen pou basen-an ak pou fini bas la. Li te dim nap bezwen 400 blok 20. Na lot depans pou fini ak sa ki nesese anvan lapli. Se gonayiv nap achte blok yo. Mwen panse, nap ka prete nan lajan te-a pou nou avanse, si ou dako.

   

  30/03/2017

  Messenger Olès

  Nomalman mw te achete yon bon kantite fè, Roch sab ak 150 sak siman pou pou nou te ka komanse. Mw te kite 150 000 goud pou avans m'en dèv. Bos yo komanse masone fondasyon-an. Siman nou preske fini. Sab nou fini tou. Li ta bon pou nou ta monte blok yo tou nan basen-an, avan lapli komanse tonbe, ni fondasyon-an tou paske li poko fin masone. Basen-an ap pran 400 blok. Bos yo reklame yon ti kob an plis pou basen-an. Si gen posiblite li ta bon pou nou ta fini ak baz la e basen-an tou. Mw voye foto basen-an ak bos yo tou.

   

  26/03/2017

  Messenger Olès

  Jodi-a se yon gran jou pou manmi Frans e pou tout fanmiy lan. Nan okazyon -an. Ti moun yo, manmi Oles ak mwen, kontan mete ansanm pou di. Jwzye anivese Manmi Frqns. Ke bondye beniw baw santé long vi pou pase plizye pot nan la viw.

  25/03/2017

  Messenger Olès

  Bonswa papi Frans. Tout moun anfom bo isit. Fondasyon-an fini. Tout poto yo fin pare. Bos Jean komanse plase pito yo. De yap fini, lap komanse ak baz la demen. Mwe deja achte anpil materyo pou komanse. Map voye kek foto.

 • 13/02/2017

  14/02/2017

  Messenger Olès

  Mekanisyen-ap travay nan ti taptap, paske nou bezwenl chak jou pou cheche dlo pou tout sevis. Nou deja achte pyes yo. Pyes gwo tap tap se potopwens nap voye achtel.

   

  04/02/2017

  Messenger Olès

  Bos Yotaire vini yeswa ak ankadreman pou tout fenet yo. Yap prepare vit yo, poul retounen cheche yo.

   

  31/01/2017

  Messenger Olès

  Nou te nan jaden ak ti moun yo, pou nou te rekolte pwa kongo nan jaden yo.

  Mw te voye tou kek foto ti moun ki te nan jaden pou rekole pwa Kongo. Se konnya mw we foto pat ale. Mw revoye yo pou wou.

  Bos Yotaire ale potopwens jodi-a poul resevwa vit yo. Li te pran yon lot avans 100 000 goud.

   

  30/01/2017

  Messenger Olès

  Mw voye pou wou yon pwofama, kek zouti. Mw tou rantre netwayaj pi-a ladanl.

   

  27/01/2017

  Messenger Olès

  Genyen youn nan pwojekte yo nan Sen Franswa ki pa eklere anko. Men se pa pwoblem rezo, se nan anpoul sa ye, de tanzantan li fe siyal. Salitasyon pou tout moun.

   

  27/01/2017

  Messenger Olès

  Mw bay Bos Yotaire yon 1er tranch lajan 350 000 goud yeswa. Li ale potopwens maten-an pou fe komande yo.

   

  25/01/2017

  Messenger Olès

  Gen yon teknisyen foraj pi ki te pase nan ofelina, li te kontwole pi-a pou mw. Paske avan, nou konn jwenn dlo. Li we se sous yo ki bouche. Li mandem 35000 goug poul, netwel, e fel ba nou dlo pandan 2 a 3 ze de tan. Mw dil nap ka dako, men se yon kontra poun siyen, sil pa bay dlo-a jan li di. Nou pap peye. Saw panse?

   

Pages